الرئيسية » بيستون » الينبوع

الينبوع


ترجمة
قصيدة (شعر) لشاعر كردي مجهول …

الينبوع
عندما يخطر على بالي …
أذهب ،
مثل أيام شبابي …
إلى مكان الينبوع … وحدي
لتسكين جراحي …
أودع عتاب القلب ، بيد أمواجه الصغيرة .
اقرأ له هذا الشعر إلقاءاً،
او غناء …
آه ، يا نبوع …
أنت, مكان لقاء الملائكة ،
أنت, مرآة السماء …
آلام الجبال الوعرة الشامخة …
ياليتك أنت ايضا ً,
تعرف الاشياء التي أعرفها انا ، يا ينبوع
لان آثار أقدامها باقية عندك …
فانت,
كنت شاهداً على تورد حب سماوي …
وقاتلي غسل يديه فيك ..
وصب دم قلبي في داخل مياهك …
ومع ضحكة الحب..
كنت اموت ،
ولا أدري
ايها الينبوع ,ايها الينبوع

The spring
Translated by: Nadheerah Ismael Karem
From unknown Kurdish poet…
The spring…
When I remember her…
I go…alone
To the spring’s site,
Like my youth days
To relief my pains.
Lay down my heart’s claims,
In the hands of it’s small waves.
I read this verse to it delivering,
Or singing…
Oh spring…
You are the meeting place of Angles,
You are the mirror of the sky…
The suffering of the High and lofty mountains.
I wish you also know the things,
Which I know, spring,
As the traces of her feet are still lasting
Near you.
You were the witness of glowing of a heaven love …
My killer washed her hands in you …
Poured my heart’s blood in the water of the spring …
And with the love’s laughing ….
I was dying ….
Without knowing…
Oh spring …. Oh spring

القطعتان الانلكيزية والعربية مترجمتان من قبل نظيرة اسماعيل كريم لشاعر كردي مجهول ، والترجمة كانت من النص الفارسي للقطعة الشعرية.
چشمه
هر زمانی بیادش می افتم
همچو روزگار جوانی
برای تسكین زخمهایم
تنهایی به سر چشمه می روم
درد دلم رو به دست موجهای كوچكش می سپارم
این شعر رو براش با دكلمه یا با آواز می خوانم
ای چشمه :تو میعادگاه فرشتگانی
تو آینه آسمانی
خون دل كوههای سخت و مرتفع هستی
ای چشمه : كاش آن چیزهای كه من می دانم تو هم می دانستی
چون جای پاهاش پیش تو به جا مانده
ای چشمه :
تو شاهد شكوفه دادن عشقی آسمانی بودی
قاتل من دستهایش را در توشست
خون دلم در درون آب چشمه ریخت
به همراه خنده عشق
میمردم و نمی فهمیدم
ای چشمه ای چشمه

کانی
هه ر كاتی ده كه ومه بیری
وه كو روژانی جوانی
بو ساریژی زامه كانم
به ته نیا دیمه سه ر كانی
زوخاوی دل هه ل ده ریژم بو ورده شه پوله كانی
ئه م به سته یه بو ده خوینم به لاوه ك یا به گورانی
كانی كانی تو جیژوانی پریه كانی
تو ئایونه ی ئاسمانی
خونی جه رگی چیا سه خت و به ر زه كانی
خوزگا ئه وه ی من ده ی زانم توش بیزانی كانی كانی
ده زانی بو زور دی مه لات؟
چون له لای تو به جی ماون جی پی كانی
كانی كانی
تو شاهیدی پشكوتنی ئه وینیكی ئا سمانی
قاتلی من له توی دا شورد په ن جه كانی
خونی دلم تكاوه نیو ئاوی كانی
به ده م دزه ی ئه وینه وه
ده مردم و نه م ده زانی
كانی كانی كانی كانی