الرئيسية » بيستون » مه حكمه دنيا

مه حكمه دنيا

الأربعاء 04/02/2009
مه حكمه دنيا
باللهجة الفيليية
التدقيق اللغوي: بتول ملكشاهي


  تا كه ێ   بنيشـــــــيم   له ساى   ديــــواران                
                         تاكــه ێ    بكيشـــيم   ئاه    ره نجـــمان

تا كه ێ   بشــــنه ويم   نه سو    نه دو ســـو             
                     تاكــه ێ    به خه فنيم    ده رد   سه ينمان

تا  که ێ  ئـــا رزو   لـه د ڵ   جـه م بـكـــه يـم             
                         نه فه سمان   بريا    وه كێ    داد بكـه يم

دو   بــــرا   ديـــرم  ناته نى   هه ر دو                  
                      يه كێ   عه لى يه    ئه و   يه كه    شاهو

شـــــــــــاهو   نـاممه وجنســيـــه  و زووان                 
                     عه لى عقــيده ت   ومذهه ب و   ئيمان

چه ن  ساڵ  شاهو  گيان  ئه رات  بشت   وه سيم              
             له ته نگی  وتورشی  هیۆچ   وه قت   نه پـرسیم

ســــه ر خوه م   جــــمانم    مه لو  کیــۆیه له                 
                 ده لیل   راهه گه م    ستار     سوهیله

عــــه لی  ئه و  بـــرا   له شــــاهو   به دتر                
              هه  وه مه    د    ویت     پشتم   خـو    به گر

ئه گه ر   مه  که فـــتم  وه لم   تو   که فیـــت                   
              کومه کم   بکه  هيۆچ    وقت     نه خه فیت

هــه ى  د اد  وبــێ داد  لــه بــێ  وه فـــائـــی                   
                نه  ده نگ  دڵ سوز  نه     ئا شنا یێ

کوریـــلمـــان  بــــردن  مــــــــــاڵ  ومیـــــڵــــکان                 
            ژنــــیــل  و  منــاڵ   له    مه رزو    ایران

چند ســـاڵ   له وه  چگ   وه هـــار هاتـــــه وه                  
       بــیــا   تا   به که یم     شـــان   و      شانه وه

هه ی  عــه لی  وشــــــاهو  برایل نـــاتــــه ن                     
      ره سین    وه مو راد     وه سه ر      مه بکه ن

تـــه خــــت   ریــا ســـه ت    هه یــبه ت     دێـرێ                
          چه   خاکی  وتوسی   ده ور    چه م      گری

ئــه گر   چــه و  د یـــریت  ومـــه   ســه يرێکه                      
         ئه ی   شاهو   ئه زیز    برای      دیۆه که

عه لی  تخـــته گه ت   له جــــای   ته نگـێکه                       
           ده ورت    گیریاگه    دنیا      تيه ريكه

مه حــکمة  دوجیل  چه نگل  په خش   کردن                      
      هه له بجه  و ئه نفال  هه   تیکرار    کردن

هه ی  گـوشــم  ده دام  هـــه گـــــریه   کـــردم                    
     دیۆر   و   نزیک   دونیا    په خش      کردن

ده نگ  و باس   یه هود  و   سیک و موســــلمان                 
    په خش   که ن   هه روژ     چین     ئه مریکان

وه ســـــــعه ت   میـــــــدیا   مه ن  له   خـــودامه                   
    پـــایـــه   گرتـــــگه   بـــــــــاراک   ئو باما

چه  خوارد  و   چه   کرد  و چه   له د ڵ   دیرێ                  
       دو  دیۆیه ت   ره یین   یه   ژین     دیرێ

ســــــاز  و  دوهول   په خشکه  ســـما وگورانی                    
     شاهو    برام    بوت     له یه ێ     زه مانی

بــــــه رنامه ێ  د یریـت ســاخت  ونظافه ت                          
وه هوش   بى   يا نه  ئه لی    هه ی    بی مه عریفه ت

ره سی   وه   نوبه ت   موشکله ێ   فه یـــلی                      
        ئاخر   مه حکمه   چی    عیبی     دیری

چی   عیبی   دیرێ   په خشێ   نه کرد ن                         
             سه ختیۆ  ئه رامان   له  زور  مردن 

ئه ولين   ئه نفال  له  سه ر خوه مان  هات                          
         ئاواره   و  خاره ت  و كوشتن  ونه هات

مه ردم   ئه ابو  غريب  يه حلبجه  بیۆ                              
             يه    نه سل   ته واو   له كوردێل  بررێ

نيه خوازم     فرريه     ئه  راتان     بیۆشم               
               وه قت  خوه م   بگرم  و ئاه  بكيشم

ئه ڵيسم و پا   ئه رای  خوه م  بكه م                  
           وهه رجێ  مه نگه  جه م   جور  بكه م

ئه راى  خوه م   به ڵێ  كه نال   واز  بكم                
             مه حكمه  دونيا  له وره  پخش  بكم