الرئيسية » التراث » بعض الاسماء القديمة لنساء ورجال الكورد الفيلية

بعض الاسماء القديمة لنساء ورجال الكورد الفيلية

تحتفظ الاسماء الكوردية الفيليية بعذوبة نطقها وسلاسة في التعبير ، وهي لا تختلف عن الاسماء في اللغات الاخرى من حيث منبعها ودلالاتها، ولكن ابرز ما تمتاز به هي الاسماء المركبة وخاصة للرجال.

قد يرمز الاسم الى الطبيعة (وه هار- الربيع) او الى رمز للقوة ، يمكن ان يرمز الاسم الى صفة جميلة مثل(زه رينه) يعني كأنها الذهب، او ترمز الى بعض الحيوانات المميزة بالجمال او القوة  مثل ئاهێو ويعني الغزال، جه یران ويعني الوعل و (شيره ، الاسد).

تستخدم ايضاً الكثير من الاسماء العربية الدينية المنشأ ، كبقية شعوب التي دخلت الاسلام ، وخاصة اسماء الائمة الاثنا عشر عليهم السلام.

نورد اليكم البعض من تلك الاسماء للتذكير ولكل من يحب احياء ما اندثر منها. 

اسماء النساء1- اسماء النساء


1. به سیمه


2. بێ توک


3. تاووس


4. ته رکی


5. ته لان


6. جه یران


7. حه لیمه


8. حه میده


9. خاسبانو


10. خامبانو


11. خان په سه ن


12. خه ێــروانو


13. خێـزران


14. دڵــوه ر


15. ره نان


16. زه ری


17. زه ریفه


18. زه رینه


19. زینه ت


20. سه کینه


21. سه لتنه


22. سه لیمه


23. سه هه ر(سحر)


24. سيره


25. سيمان


26. شا په ر وه گ


27. شا په ری


28. شاپگه


29. شاه په سه ن


30. شاه طلا


31. شاهبانو


32. شایجه


33. شه روانو


34. شه فیقه


35. شه مسی


36. شه مسی يه


37. غه زاڵه


38. فاطمه


39. فانوس


40. فه رسه ت


41. قربانو


42. قه شه نگ


43. قه مه ری


44. کشی


45. کیشوه ر


46. كه ڵتوم (كلثوم)


47. گوڵوانو


48. گه وهه ر


49. له طیفه


50. مایچه


51. مرواری


52. نازاره


53. نازه


54. نازه گه


55. نرگس


56. نسره ت(نصرت)


57. نه جیمه


58. نه شمیه


59. نیم طلا


60. نیۆرخاس


61. نيمه


62. نيۆروانو


63. وه هار


64. هاجه ر


65. ئا وه نوس


66. ئاهێو


67. ئزمه ت(عصمت)


68. ئه شی2- اسماء الرجال1. بارانی


2. بازير


3. به خه ش


4. به رزو


5. به سا مه


6. بێوچان


7. په نج ئه لي


8. په نجى


9. په نشمه


10. تاماس


11. ته قى


12. جه مشير


13. جه نكيس (جه نكيز)


14. جهانير


15. راخ


16. راخ ئه لى


17. حه قي


18. خان مه نصێور


19. خدادا


20. خه میس


21. خه نجي


22. داره


23. ده رويش


24. رضا


25. رضا خان


26. روسه م خان


27. روسه م(رستم)


28. روسه ئه لي


29. سوراو(سهراب)


30. سولتان (سلطان) وتستخدم للمرأة سولتانه


31. سه وزه


32. سه وزه لی


33. سه ید جافر(سید جعفر)


34. سه ی خان( سید خان)


35. سه ی مامه ی ( سید محمد)


36. سه ى كه ره م (سيدكرم)


37. سه ى ڵگ


38. شامگه


39. شاه به نده ر


40. شاه ما مه ێ (شاه محمد)


41. شاه مراى (شاه مراد)


42. شاه نه زه ر


43. شاه واز


44. شاه ئه باس


45. شه که ر


46. شه مه


47. شێـخه


48. شێـخه لی (شيخ علي)


49. شێــرالی


50. شێــره


51. شێــره گه


52. صه فه ر


53. طه هماز


54. عنايه ت


55. عه بده لی


56. عه لی به گ


57. عه لی جان


58. عه لی مروه ت


59. عه لی مه ر دان


60. عه لی مه رد


61. عه لى داى


62. عه لىيره


63. غوڵام


64. غه زبان (غضبان)


65. فڵامرز


66. فه تالی


67. فه رزالى


68. فه رمان


69. فه رهای(فرهاد)


70. فه يز الله (فيض الله)


71. قربان


72. قمه ر وه گ


73. قوڵى


74. قه مبه ر (قنبر)


75. قه مرالی


76. قه مه ر


77. قه يسى


78. قێــتاس


79. قێــصه ر(قیصر)


80. كاكى


81. كه سـانه


82. كه سـه


83. كه ڵوه ڵى


84. گوانى


85. گوڵمامگ


86. گوڵه


87. گه نجه لی


88. له فته


89. له فتالی


90. مامه که ریم


91. مام وه لی


92. مام ئه لی


93. مامگه


94. مراده لی


95. مزبان


96. ملا نه زه ر


97. مه ڵگ


98. میرزا


99. ميرا لي (مير علي)


100. نامی


101. نه ریمان


102. نه زره لی


103. نه زه ر


104. نه قى


105. نێـورما مه ێ


106. نێـوره لی


107. وه لی وه گ


108. یاره


109. یاوه ر


110. یه د الله


111. ئا که


112. ئا مه ێ


113. ئازاخان


114. ئاغالی


115. ئامامه ێ


116. ئاینه


117. ئسکه نده ر


118. ئه جى


119. ئه رسلان


120. ئه زغر


121. ئه كبر


122. ئه ڵـماس


123. ئه لى


124. ئه مه د وه گ


125. ئه می ( د)