الرئيسية » مقالات كردية » ‌هه ڵه بجه

‌هه ڵه بجه


شـا‌‌نـز‌ه ی سێ بـووئـاسمانی شـارخه می پۆشـی
خـه ڵـكی شـارم گـێـژۆڵـه ی مه رگیان ئه نۆشی
‌هـه وری ئـاســما‌‌ن جـل وبـە رگی ڕ‌‌ەشی پۆشـی
شـــه قـامـه كـان تـەرمی مـرۆڤ دای ئـە پـۆشـی
چرای ته مه نیان رووی كرد له كزی وخامۆشی
بـریـنـداران وێـڵی ســنووربـوون بـه بێ هـۆشـی
بـێ چارە بـوون لـه تـرسـی مـه رگ ونـاخۆشـی
ئـه وه ی مـاوه ئـه ژی خـه یـاڵ بـه بـێ هـۆشـی