الرئيسية » مقالات » بغـداد طيفـﭻ مــا وصــل

بغـداد طيفـﭻ مــا وصــلهـا كثـر بغـداد بـدمـوعــي بــﭽـيتـﭻ
هـا كثــر مـريت طيف ومـا لكيتــﭻ
والشـوﮒ عتـانـي علـى دربــﭻ
اسأل دمـوع السلف والنـاس عنــﭻ
جـاوبتنـي دمـوع ذبـلانـه علـى خــدﭺ
كـالتلـي عـنـوانـك قــديـم
حـروفـه عـاميـهه الـرمـــد
انـتــه يـا بـغــداد تنشــد … ؟
بـغــدادنـه البلحـمــره
مـذبـوح الفـرح بعيـونـهه
بـغـدادهــم بالخضــره
مـغـصـوبــه بعـرس واويـــه
تـبـﭽــي جـروحـهـه
بـغــداد هــذا الصـوب
لــو ذاك الطــرف
بغــداد هــذا الجــرف
تـبـﭽــي حـزن بغـدادهـه
بـذاك الجــرف
بـغــداد هـاي الغـافيــه
مـتـوســده تـاريخـهـه
وتـنـتظــر صـحـوة جـهـــل
لا ويـن يـاخــذ بـيـدهـه
انـتــه عـنـوانك قــديــم
وجـاينــه تـرطـن سـوالف
عــن وطـن … عــن قـيــم
عـن نـاس مـاتت واكـفه
مـثــل النـخــــل
عـمــي روح
انـتــه بـكهـف … وحنــه بكهــف
انـتـه مــن ذاك الـوكـت
وحنــه مــن ذاك الـوكت
بـغــداد بـت ذاك الـوكـت
لا سمعنــه اخبـارهـه
… ولا دربهـه
ومــا نـﮕــدر نـﮕــلـك ذيــﭻ
ثـلـثيـن الـحـﭽـي مـغـطــه
بـعـبـايــة خـوفـنــه
عـوفـك مـن مـكـابـرك
عـمـي خـلـيـنــه بسـواد وجـوهنـه
وصيـــر حصــــه
وروح دور الـك هـويــه
ودور بحصـتـك علـيـهـه
وصـلـه مـن بـغـداد حـصــه
وحـمــد اللـــه
بعــد مـن بـغــداد حـصــــه
…………..
رديت يـا بـغـداد تـبـﭽــي دمـعـتــي
وبـريـجـهـه نـاشـف عـطــش
ذبـلانــه تتـعـثــر بـوكـتـــي
ومـلـيـت يـا بـغــداد وكـتـــي
وطــول صـبـــري
ومـلـيت ومـلانــي السهـــر
انــه ونـعــش روحـي
عـلـى جــرف الـدهــر
انتـظــر مـوتـي يمـــر
بلكـت اروح ويـاه
يـزرعنـي علـى فـي النخـــل
وسمــع سـوالـف مــاي
وغـفـه علـى جـفـونـﭻ كـحـــل
بـيـن الـنـهـــر والــنـــهــر
وشـهــﮒ بـحـضنــﭻ فــرح
افيــش اﮔــل للـروح
عـبـالـي صـدﮒ
وﮔـول يــا حـلــوه
لـﮕـيتينـي ولـﮕـيـتـــﭻ
………….
طـال يـا بـغــداد لـيلـي
والصـبــر شـﮕـﮕــت ثــوبــه
والـفــرج غـيــر حـرثـتــه
وصـار للـعـفـنـين دربـــه
وعـيـد روحــي المـا اجـــه
مــات بـعـيـونــي ودفـنـتـــه
والـعـمـــر زيــد تــرابــــه
ونـتـي مـزروعــه بـمـهـجتــي
شـايـلـﭻ شـوﮒ علــى جــرحــي
ومــا نسيـتــﭻ
……………
نــام بـعـيـونــي الـرمـــد
والشـيـب اجـانــي بـلا وعـــد
لا دﮒ علـيـه بــاب
لا غـيـر درب
يـهـون شيـب الـراس
يـا بـغـداد …
بـس شيـب الـﮕـلـب
اسـود تـرى شيـب الـﮕـلـب
والـروح هـم شيـبـت
يـا لـون شيـب الـروح
لـون الحـزن بـعـيـون الـغــرب
…………..
وبعــد مـا مـاتت الآخ بـريـتـــي
بـعـد مـا شـربت عطشهـه دمـعـتـي
وغـمـضـن شمـعـات عـمــري
وطـيـفـﭻ الـواعـدنـي جـيـه
ﮔـال جـاي مـن الـﮕـمـــر
ﮔـال جـاي ويــه الـنـهـــر
ﮔـال شـربتنـي امهــات النـاس
وراح مـن دم اليـجــون
يـﮕــول اجـــي
ومــا وصـــل لســاع طـيـفــﭻ
…………
وانـتـظــر جـيـتـﭻ صـبــح
بـيــه عـيـد .. وبـيــه هـلال
وبـيــه فـــرح
وبـيـه ﭽــرغـد الـديـره ﮔـصـايـب
تـمسـح دمــوع الـجــرح
وبـيـه عـنـوانــي الـقـديـــم
وبـيــه دربــي
امشــي بـيــه
ولـﮕـاﭺ بـعـيـونــﭻ عــراق
حـروفــه خيـمـــه
لـكــل اهـلـنـــه
وبـيــه ﮔـمــر تـمـوزنـــه
وبـيـه مـــدنـــــه
مـطـرزه بـتـاريـخـنـــه
نـجـوم مـا بـاعـت وطـن
تـشتـريــه بـرواحـهـه
مـوتهه وﮔـفــة نخــل
وبيــه صـبــر
مـاخـوذ مـن صـبـر الـجـبــل
……….
دنـيـانـه يـا بـغـداد نـكـتــه
تـرﮔــص علــى جـروحـنــه
تـضـحـك الـدمـعـه بـواﭽــي
يـمـوت بالـدهـلـه عـطــش
زرع الشتـال ..
وتسـﮕـــي عـاﮔـول الـرمــل
………..
بـغـداد خـرزات الـعمـــر
وصلـن جــرف شـاهـودهــن
وطــشـرن …..
تـنـتـظــر يـجـمـعـهـن شـمـــل
وطـيـفــﭻ وعــدنــي ومـا وصــل
ونـتـظـرتــه ومــا وصـــل
ونـتـظـــر …
بلـكتت يجـي
ويـجيـب عيـديـه وطـن

03 / 01 / 2008