الرئيسية » مقالات كردية » شه وانی مـن

شه وانی مـنكـــه ئـێــوارانـی غـــوربـه تـی مــن وا د ێـتــه وه
بـه تنها مۆمێ شه وانی مـن ڕونــا ك ئه بـێـتـه وه

شــــه وه كــانـم ســـه خـتـه درێـژه نــا بـڕێـتـه وه
هه مو شه وێ تـه مـه نم وه ك مۆمێك ئه توێته وه

ئـه م ژینـه لای مـن تـاڵـه قـه ت خـۆش نـا بێته وه
وه ك برینێكی سه خت هه موشه وی ئه كولێته وه

هـه موشـه وی ئـازارم ئـه دا د ڵـم ناسـره وێته وه
شـه وانـــی مـن نـاخـۆشــه دریــژه نـا بـڕێـتـه وه

نیه كـه سێك لـه م ژینـه دڵ خـوشـیه كـم بـداتـه وه
تـه نـها ڕونـاكی مۆمێـك شـه وانه دڵـم ئه داتـه وه

نـازانم كـام حه كیم چاره سـه رم بۆ ئه دوزێته وه
بـا وه ڕ نـا كـه م هیچ تا قیگه یه ك بی دۆزێته وه

هه مووشـه وێ مۆمه كانم دانه دانه ئه كوژێته وه
شـه وانی من زۆر درێـژه درێـژه رۆژ نـا بێتـه وه