الرئيسية » مقالات كردية » پارتی سهنتهری سوێدی لهپهرلهمانی سوێدی پێشوازی لهناوهندی چاک دهکات.

پارتی سهنتهری سوێدی لهپهرلهمانی سوێدی پێشوازی لهناوهندی چاک دهکات.

ڕۆژی 21/11/2007 کاتژمێر 5 ی ئێواره پارتی سهنتهری سوێدی لهپهڕلهمانی سوێد پێشوازی لهوهفدێکی ناوهندی چاک کرد کهپێک هاتبوون له ( هیوا گۆل محهمهد ، قادر نادر) ، وهفدی ئامادهبووی پارتی سهنتهر پێک هاتبوو له(شاشتین لوندگرێن ) و( ئانیا یۆهانسۆن )کهههردوکیان ئهندامی کۆمیتهی بریاردهری بهشی دهرهوهی پهرلهمانی پارتی سهنتهرن لهگهل ( عبیر السهلانی) کهراوێژکاری بهشی دهرهوهی پارتی سهنتهر ، دوای بهخێر هاتنی وهفدی چاک بواردرا قسهو باسی خۆی بکات ، سهرهتا کاک هیوا گوڵ کورتهیهک لهسهر ههولهکانی ناوهندی چاکی باس کرد لهولاتی سوێد کهچۆن زیاتر لهسالێکهدهستی بهکهمپینێک کردوهبۆ ناساندنی ئهنفال بهجینۆسایدا و خۆشبهختانهچهند ین پهرلهمانتارو پارتی سوێدی ئیمزایان کردوهو داوای کرد کهپارتی سهنتهر لهو بوارهدا زیاتر رۆلی خۆی ببینێ و ئهو ئهرکهمرۆڤایهتیشی کهلهنێو پهێرهو پرۆگرامی داههیهلهبهرامبهر گهلهی کورد بهگشتی و ناساندنی ئهنفال بهجینۆساید زیاتر رهنگ بداتهوهوهئێمهچاوهروانی ئهوهتان لێدهکهین ، دواتر قادر نادر کورتهیهک لهسهر ناوهندی جاک بهگشتی باس کردو کهلهچهندین ولاتهوهوا خهریکی ناساندنی ئهنفال بهجینۆسایده وهک نهرویژ ، دانیمارک ، سوێد ، لهندهن ،هۆلهندا ، ئهلمانیا ، …. دواتر گلهیی ئهوهی کرد کهبهداخهوهپارتی سهنتهر سهرهتا زۆر بهگهرمی بۆ ئهم مهسهلهیههاتهپێشهوهبهلام دواتر بێدهنگ بووه ، وهداوای کرد کهمادام دادگای عێراقی دانی بهوهداناوهکهئهنفال جینۆسایدهپێویستهئێوهش ههمان تێروانینتان ههبێت ، وهرهخنهی ئهوهشی گرت کههۆی چیهئهوڕپیهکان مهسهلهی ئهرمهنهکان بهجینۆساید دهناسینن بهلام مهسهلهی ئهنفال ناناسێنن ؟؟؟ .


وهفدی پارتی سهنتهر سوپاسی ناوهندی چاکی کرد بۆ ئهو زانیارایانهی باسی کردو ئاماژهی بهوهکرد ئهوان ئێستاش پییان وایهداکۆکی لهگهلی کورد دهکهن و مهسهلهی ئهنفالیش لای سهنتهر پارتی گرنگی خۆی ههیهو بۆیهسهرجهم تێبینیهکانتان لهکۆبۆنهوهی تایبهتی خۆمان باس دهکهین ، بهلام ئێمهپیمان وایهباشترین شوێن بۆ دهستهبهرکردنی ناساندنی ئهنفال بهجینۆساید دادگایهکی هاوشیوهی وهک لاهایه کهئهو کات سیاسیهکانیش ناتوانن نکۆلی لهو مهسهلهیهبکهن . دواتر وهفدی چاک سهرباری گرنگی دهرچونی بریاری دادگای بهغدا لهناساندنی ئهنفال بهجینۆسایدا ، بهلام ئهوهشی ڕاگهیاند ئێستا لایهنهسیاسیهکانی عێراق بهئاشکرا تێکهل بهبریارهکانی داداگا بوونهههروهک چۆن دۆسیهی دوجێل پێش ئهنفال خراو خودی سهدام لهسێدارهدرا بهرلهتهوابونی دۆسیهی ئهنفالداو ئێستاش ههولی زۆر ههیهکهبریارهکانی دادگا سهبارهت بهتاوانبارانی ئهنفال جێبهجێ ناکهن . وهفدی پارتی سهنتهر لهوهلامدا ئاماژهیان بهوهکرد کهئێمهئاگاداری بهشی زۆری ئهو زانیاریانهین ، بۆیهش دهلێین با ناساندنی ئهنفال بچیتهناو دادگایهکی نێو دهولهتی و سوپاس بۆ ئهو زانیاریانهوردانهی ئێوهش دهکهین .دواتر وهفدی چاک داوایکرد که


پارتی سهنتهر بهئاکتیڤی بێتهوهپشت مهسهلهی ناساندنی ئهنفال بهجینۆسایدا


ههولی ناوهندی چاک ههیهلهیادی 20 سالهی ئهنفالدا کهکۆنفرانسێک لهیهکێک لهولاتانی ئهسکهندهناڤی ڕێک بخات کههیوادرهپارتی سهنتهر رۆلی خۆی تیا ببینێت .


ههردوو داخوازی ناوهندی چاک بهگرنگیهوهوهرگیرا ئاماژهیان بهوهکرد کهدوای کۆبونهوهی خۆمان وهلامتان دهدهیهنوه


لهکۆتایشدا ناوهندی چاک سوپاسی پارتی سهنتهری کرد کهئهو پێشوازیهی لێکرد ، بهتایبهتی دۆستی گهلی کورد و چاک ( ئانیا یوهانسۆن ) کهبهردهوام هاریکارمان بوهلهگهیاندنی دهنگی ئێمه بۆ پارتهکهتان . شایهنی باسه پارتی سهنتهری سوێدی دووهم پارتی سیاسی دهسهلاتدارهلهسوێد دهبێت ئاماژهبهوهش بکهین که کۆبونهوهکه50 دهقیقهی خایاند


ناوهندی چاک


2007-11-22


www.chak.be


chak_org@yahoo.se