الرئيسية » مقالات كردية » کات و شوێنی خۆپیشاندانی ستۆکهۆلم

کات و شوێنی خۆپیشاندانی ستۆکهۆلم

ههروهک رامان گهیاند کهبهنیازی خۆپیشاندانێکین دژ بهجێبهجێنهکردنی سزای بریارداراوی دادگا بهسهر جهلادانی ئهنفالا کهسهرۆکایهتی کۆمار ی عیراق ( جهلال تالهبانی و تاریق هاشمی ) ڕێگره لهجێبهجێکردنیدا . وهبههۆی ئهوهی مۆلهتههمان وهرنهگرتبوو بۆیهکات و ئهدرێسی خۆپیشاندانمان ڕانهگهیاند کهبهخۆشحالیهوهئیمرۆ مۆلهتهکهوهرگیرا بۆ ڕۆژی شهممه بهروار 24/11/2007 کات 14 بۆ 16 لهبهردهم سهفارهتی عێراقی لهشاری ستۆکهۆلم


هیوادارین وهک بچوکترین وهفاداری بۆ بهئاستی یهک نهتهوهی ئهنفالکراوا ئامادهبن ، چونکهئازادبونی سولتان هاشم سوکایهتیهکی گهوهرهیهبهگهلی کورد


بۆ پهیوهندی کردن بهتهلهفۆن


0735366757


073761671


ئهدرێس


Tekniska hِgskolan  T. bana


     Baldersgatan  6 A-B      Stockholm


ناوهندی چاک


22/11/2007


www.chak.be


chak_org@yahoo.se