الرئيسية » الآداب » دڵه …رباعيات من شعر اللر

دڵه …رباعيات من شعر اللر

دڵه : ره یینه کان دڵی بریندار وپر وخوێنی توان
دڵه : بریندار وخۆینیت بکه م تا ره یینه کان دوسییت توان
دڵه : کفر و ئاین بێ فروشتن نێ مینن هه ر  دوکیان
دڵه :خووه کان مه نن وه لمان و چڵکنه کان چوین وه ل ئه وان

هه ر که سی ئاشقی تو ئه را گیانی خۆی ترسی نیه
وراسی ئاشق له گۆرو وله زندانی ترسی نیه
دڵی ئاشق له فه ن یه ی گورگیکی ئازا و برسیه
وهه ر گورگێک له هاوار کردنی شوانه که  ترسی نیه


دوو جه و دیرم یا خودا رووناکی نێ مینی
بریار کردم جه وم  دهر بکه م  تا دڵم  ئارام بمینی
وهه رکه س جه وم بدینی دڵم ئه رای  شکیینی
نێزانم دڵم نه رم بکه  م یان  چه وێلم  نێ دینی

ده ردی دڵ دیرم ده رمان له م دونیا ئه رای نیه
هه رجه ن ئامۆشکاری که م فایده وسوودی نیه
فری وه ئاسمانی که م هه ر ده نگ و خه وه ری نیه
وئه گه ر  بسوزنم وئاگر هیچ وه فایی و دووکه ڵی نیه