لمراسلتنا أرسل الى صديق أضف الى المفضلة اجعلنا صفحتك الرئيسية
الرئيسية
English Articles
اللغة
التاريخ
الآثار والتنقيبات
مدن كوردية
ثقافة
التراث
شخصيات كوردية
بيستون
الجمعية النسوية للكورد
جمعية الكورد الفيلية
من نحن
مقالات
الملف الشهري
مقالات كردية
اخبار كوردستانية
نشاطات الفيلية
المرأة والأسرة
ملتقى الغائبين
شؤون كوردستانية
دراسات
مكتبة كلكامش
 
 
أخر تحديث: 19/01/2015  -  11:06:50 AM
بيستون
(ابو علي ) في سنوية الراحل جبار حاتمي
آني عراقي
مه حكمه دنيا
ساجدة الفيلي

الأربعاء 04/02/2009

مه حكمه دنيا
باللهجة الفيليية
التدقيق اللغوي: بتول ملكشاهي

  تا كه ێ   بنيشـــــــيم   له ساى   ديــــواران                
                         تاكــه ێ    بكيشـــيم   ئاه    ره نجـــمان

تا كه ێ   بشــــنه ويم   نه سو    نه دو ســـو             
                     تاكــه ێ    به خه فنيم    ده رد   سه ينمان

تا  که ێ  ئـــا رزو   لـه د ڵ   جـه م بـكـــه يـم             
                         نه فه سمان   بريا    وه كێ    داد بكـه يم

دو   بــــرا   ديـــرم  ناته نى   هه ر دو                  
                      يه كێ   عه لى يه    ئه و   يه كه    شاهو

شـــــــــــاهو   نـاممه وجنســيـــه  و زووان                 
                     عه لى عقــيده ت   ومذهه ب و   ئيمان

چه ن  ساڵ  شاهو  گيان  ئه رات  بشت   وه سيم              
             له ته نگی  وتورشی  هیۆچ   وه قت   نه پـرسیم

ســــه ر خوه م   جــــمانم    مه لو  کیــۆیه له                 
                 ده لیل   راهه گه م    ستار     سوهیله

عــــه لی  ئه و  بـــرا   له شــــاهو   به دتر                
              هه  وه مه    د    ویت     پشتم   خـو    به گر

ئه گه ر   مه  که فـــتم  وه لم   تو   که فیـــت                   
              کومه کم   بکه  هيۆچ    وقت     نه خه فیت

هــه ى  د اد  وبــێ داد  لــه بــێ  وه فـــائـــی                   
                نه  ده نگ  دڵ سوز  نه     ئا شنا یێ

کوریـــلمـــان  بــــردن  مــــــــــاڵ  ومیـــــڵــــکان                 
            ژنــــیــل  و  منــاڵ   له    مه رزو    ایران

چند ســـاڵ   له وه  چگ   وه هـــار هاتـــــه وه                  
       بــیــا   تا   به که یم     شـــان   و      شانه وه

هه ی  عــه لی  وشــــــاهو  برایل نـــاتــــه ن                     
      ره سین    وه مو راد     وه سه ر      مه بکه ن

تـــه خــــت   ریــا ســـه ت    هه یــبه ت     دێـرێ                
          چه   خاکی  وتوسی   ده ور    چه م      گری

ئــه گر   چــه و  د یـــریت  ومـــه   ســه يرێکه                      
         ئه ی   شاهو   ئه زیز    برای      دیۆه که

عه لی  تخـــته گه ت   له جــــای   ته نگـێکه                       
           ده ورت    گیریاگه    دنیا      تيه ريكه

مه حــکمة  دوجیل  چه نگل  په خش   کردن                      
      هه له بجه  و ئه نفال  هه   تیکرار    کردن

هه ی  گـوشــم  ده دام  هـــه گـــــریه   کـــردم                    
     دیۆر   و   نزیک   دونیا    په خش      کردن

ده نگ  و باس   یه هود  و   سیک و موســــلمان                 
    په خش   که ن   هه روژ     چین     ئه مریکان

وه ســـــــعه ت   میـــــــدیا   مه ن  له   خـــودامه                   
    پـــایـــه   گرتـــــگه   بـــــــــاراک   ئو باما

چه  خوارد  و   چه   کرد  و چه   له د ڵ   دیرێ                  
       دو  دیۆیه ت   ره یین   یه   ژین     دیرێ

ســــــاز  و  دوهول   په خشکه  ســـما وگورانی                    
     شاهو    برام    بوت     له یه ێ     زه مانی

بــــــه رنامه ێ  د یریـت ســاخت  ونظافه ت                          
وه هوش   بى   يا نه  ئه لی    هه ی    بی مه عریفه ت

ره سی   وه   نوبه ت   موشکله ێ   فه یـــلی                      
        ئاخر   مه حکمه   چی    عیبی     دیری

چی   عیبی   دیرێ   په خشێ   نه کرد ن                         
             سه ختیۆ  ئه رامان   له  زور  مردن 

ئه ولين   ئه نفال  له  سه ر خوه مان  هات                          
         ئاواره   و  خاره ت  و كوشتن  ونه هات

مه ردم   ئه ابو  غريب  يه حلبجه  بیۆ                              
             يه    نه سل   ته واو   له كوردێل  بررێ

نيه خوازم     فرريه     ئه  راتان     بیۆشم               
               وه قت  خوه م   بگرم  و ئاه  بكيشم

ئه ڵيسم و پا   ئه رای  خوه م  بكه م                  
           وهه رجێ  مه نگه  جه م   جور  بكه م

ئه راى  خوه م   به ڵێ  كه نال   واز  بكم                
             مه حكمه  دونيا  له وره  پخش  بكم

التعليقات
كلمامى المندلاوى19-07-2009 / 07:26:16
وراستي فره شيرينه اى شعره ...ئه وه كه زوان باوك و دالكه ...دسايد خوش خوشكه ازيز براد كلمامى له شار نروج
- 24478830 visitors
Designed by NOURAS
Managed by Wesima